Medailonky porotců 2018

Simona Hlavatá

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace a Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Pracuje jako učitelka MŠ Velichovky. Zároveň 8 let vedla přípravné oddělení Pueráček v chlapeckém sboru Boni pueri a ve stejnojmenné ZUŠ v HK učila přípravnou hudebně-pohybovou výchovu a pěveckou hlasovou výchovu. Od roku 2010 do 2017 byla sbormistryní přípravného oddělení Zpěváček Českého chlapeckého sboru z HK.

Miluše Ptáčková

Od 1. třídy navštěvovala ZUŠ v Lomnici nad Popelkou, kde se učila hrát na klavír a zúčastňovala se různých soutěží. Po celou školní docházku zpívala ve sboru. Sama má velice ráda hudbu a zpěv. Jako učitelka MŠ vedla i děti k lásce k hudbě. Již po několikáté je porotkyní soutěže Novopacký slavíček.

Bc. Romana Kociánová

Je absolventkou Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace a Vysoké školy pedagogické v Praze, obor speciální pedagogika vychovatelství - logopedie. Pracuje jako učitelka a zástupce ředitele v MŠ J. Š. Kubína Jičín, kde také vede pěvecký sbor Poupata. Od útlého věku se věnuje hudbě, hře na hudební nástroje a zpěvu. Je aktivní členkou folklorních souborů Hořeňák a Hořeňáček, několik let hraje v Lázeňském orchestru Dalibor v Hořicích.

Mgr. Petr Kůs

Je členem hudebních skupin Blanket, Fámy, Fiakr, Kůsovic koledníci, dříve též Quartet a Šlapeto.

Je autorem hudby a textů písní zmíněných skupin. Svou činnost rozšířil o spoluautorství televizních scénářů. V současné době působí také jako učitel hudební výchovy při ZŠ Bodláka a Pampelišky.

Bc. Ivana Nováková

V současné době ředitelka Domu dětí a mládeže Stonožka Nová Paka. Vede několik dětských skupin zaměřených na výuku hry na africké bubny djembe, pracuje jako muzikoterapeut pro různé cílové skupiny, působí jako lektorka pro další vzdělávání pedagogů. Aktivně se věnuje zpěvu v novém pěveckém uskupení Belle Mama.


Mgr. Jana Vávrová

V období základní školy navštěvovala obory sólový a sborový zpěv, hudební nauku, hru na zobcovou flétnu a klavír v ZUŠ Trutnov. Roku 1991 ukončila maturitní zkouškou obor předškolní a mimoškolní pedagogika na SOŠPg v Nové Pace. Byla členkou pěveckého sboru Amabile. Vysokoškolské vzdělání (učitelství pro 1. stupeň ZŠ) získala na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V současné době působí jako ředitelka soukromé mateřské a základní školy v Úlibicích.

Mgr. Jana Machková

Je absolventkou konzervatoře v Pardubicích, kde vystudovala obor zpěv. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor Školský management a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Management vzdělávání. Na Základní umělecké škole R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem vyučuje sólový a sborový zpěv od roku 1985. V letech 2003 – 2013 zde působila ve funkci zástupkyně ředitelky. Svoji pedagogickou činnost rozšířila o výuku hudební výchovy na základní škole Strž a na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktivně se věnuje pěvecké činnosti při různých kulturních a společenských akcích v regionu.

Je jednou ze zakládajících členů swingového orchestru Big Bandu Dvorský a několik let byla zpěvačkou orchestru. V rámci své profese spolupracovala například s Jankem Ledeckým, Pavlem Novákem, Jiřím Škorpíkem a Petrem Bende.

V roce 2001 založila Pěvecký sbor Carpe diem. Ten má za sebou nespočet koncertů a vystoupení. Za zmínku stojí např. spolupráce se skladatelem Miroslavem Vobořilem v rámci jeho autorského koncertu pod názvem Doteky.

Mgr. Petra Lukavcová

Je absolventkou novopacké SPgŠ a pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (obor Hudební výchova - sbormistrovství, tělesná výchova). Zkušenosti sbírala pod vedením prof. Tomáše Fialy, absolvovala odbornou sbormistrovskou průpravu u prof. Josefa Říhy, doc. Jiřího Holubce a prof. Vlastimila Kobrleho. Vyučuje na ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou, kde řídí dětský pěvecký sbor (mladší oddělení). V roce 2004 převzala řízení sboru Hlas a vedla ho do konce roku 2007. Po návratu z mateřské dovolené v roce 2010 sbor řídila do roku 2015 společně s Alenou Lelkovou. V současné době vede lomnický sbor Bořivoj.

PhDr. Marie Lišková

PhDr. Marie Lišková působí jako vyučující hudební výchovy na Střední a vyšší odborné škole pedagogické v Praze. Kromě Vysoké školy pedagogické vystudovala skladatelsko-dirigentský obor na Lidové konzervatoři (dnes konzervatoř Jaroslava Ježka). Vedla dětský pěvecký sbor Sedmihlásek, dívčí pěvecké sbory Rondo a Vosy. Nyní pracuje nárazově s pěveckým uskupením C maj.

Věnuje se metodické činnosti HV a její popularizaci. Je autorkou učebnic HV pro 1. st. ZŠ, zpěvníků Do-re-mi, metodických materiálů pro pedagogy Mateřských škol např. Zpíváme si s dětmi, Vaříme s písničkou, Hudební činnosti pro předškolní děti, aj. Působí jako externí spolupracovnice NÚV, je lektorkou a 2. víceprezidentkou České Orffovy společnosti.

Mgr. Jaromír Schejbal

Učitel hudební výchovy, sborového zpěvu a zeměpisu na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Už od mládí se aktivně věnoval hudbě, zpíval v Královéhradeckém dětském sboru Jitro, v chlapeckém sboru Boni pueri, ve sboru Smetana. Univerzitu HK absolvoval diplomovým pěveckým koncertem a na ZŠ Habrmanova založil a 9 let řídil dětský pěvecký sbor Cantabile. Dodnes je sbormistrem ženského komorního sboru Vokální harmonie a studentského sboru Gybon. Jaromír Schejbal se věnuje i žánru populární hudby – dodnes působí jako zpěvák v tanečním orchestru Fontána. Je předsedou Hudební mládeže HK, z. s. a mnoho let je členem poroty, která hodnotí mladé talenty v pěvecké soutěži Hradecký slavík a Karlovarský skřivánek.

Václav Brádle

Vystudoval obor sbormistrovství na Pražské konzervatoři, následně obor hudební výchova na UK Praha. Od roku 1964 dosud je sbormistrem dětských a mládežnických sborů Rtyně v Podkrkonoší a Jizerka ZUŠ Semily. Se sborem Jizerka se účastnil na všech významných domácích sborových soutěžích a řadě sborových soutěží v zahraničí, např. MSF Neerpelt 1990–1. cena „cum laude“, MSF Athény 1996 – 2. místo, MSF O. di Lassa Vatikán 1997–2. místo, MSF Sligo (Irsko) 2001–1. místo v kategorii ženských sborů. Václav Brádle je nositelem Ceny Františka Lýsky (2005) a Ceny Bedřicha Smetany (2009).

Martina Včeláková

Hudbě se věnuje již od útlého dětství. V sedmi letech začala hrát na housle, ale dlouhou dobu se věnovala i hře na klavír a zpěvu, především komornímu a sborovému. Vystudovala Gymnázium v Nové Pace a nyní studuje housle a hudební výchovu na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od dvanácti let pravidelně navštěvuje interpretační houslové kurzy, účastnila se například Houslových kurzů v Opočně, v Nových Hradech a v posledních čtyřech letech Mezinárodních houslových kurzů Jaroslava Svěceného v Klášterci nad Ohří. Pravidelně vystupuje v Nové Pace a okolí, příležitostně se také účastní orchestrálních projektů v Praze. Mnohokrát se zúčastnila jako soutěžící Novopackého slavíčka, kde získala řadu ocenění v sólových i komorních kategoriích.

Mgr. et Mgr. Milan Motl Ph.D.

Patří v současné době mezi nejvýraznější sbormistry mládežnických sborů v České republice. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru hudba a historie. Na hudební katedře vystudoval také umělecký obor sólový zpěv. Sbormistrovství se věnoval v předmětu řízení sboru. Nyní se soukromě dále vzdělává v dirigování, je také doktorandem na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením přípravných oddělení Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice (1999 - 2003). Později zde pracoval jako druhý sbormistr koncertního sboru. Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Smíšeného pěveckého sboru KOS a Komorního sboru KOKOS Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl. Zde se v rámci hudebních předmětů kromě jiného věnuje také výuce mladých talentů v oboru sólový zpěv a dirigování.

Sbor KOS pod jeho vedením získal celou řadu zlatých medailí jak na domácích, tak i mezinárodních soutěžích a festivalech. Za svou sbormistrovskou práci byl Milan Motl několikrát oceněn zvláštními cenami poroty (za provedení povinné skladby, dramaturgii, dirigentský výkon). Hudebními odborníky je oceňován zvláště za interpretaci soudobé hudby. Unie českých pěveckých sborů mu za mimořádné sbormistrovské úspěchy udělila národní cenu Sbormistr junior pro mladé sbormistry (2013). Milan Motl a sbor KOS se stali laureátem Mezinárodního festivalu Letohrad - cenu Grand prix získali za nejlepší hudební výkon (2012). Město Litomyšl Milana Motla ocenilo Plaketou rady města za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury (2013).

Je členem celostátních organizací pro sborový zpěv, aktivně působí v hudební komisi Unie českých pěveckých sborů a odborné radě NIPOS-ARTAMA Praha pro mládežnický sborový zpěv. Věnuje se aktivní pěvecké činnosti, působí také jako hlasový poradce. Je zván do porot soutěží sólového a sborového zpěvu a jako lektor na sborové dílny, kurzy a hudební projekty u nás i v zahraničí.

Aleš Hendrych

Pro každého umělce v České republice je největším úspěchem účinkovat v Národním divadle v Praze. Této pocty se Aleši Hendrychovi dostalo. Za měsíc má čtyři až osm představení, kromě toho vystupuje i v jiných divadlech. S Národním divadlem zajíždí i do zahraničí. Pravidelně účinkoval v Berlíně s mozartovským programem.

V současné době jej můžete slyšet a vidět mimo jiné ve Stavovském divadle v Mozartissimu – To nejlepší z Mozartových oper nebo v Národním divadle ve slavné La Traviatě Giuseppa Verdiho roli barona Douphala.

Mgr. Lukáš Merkl

Vyučuje na Gymnáziu J. K.Tyla v Hradci Králové angličtinu, němčinu a hudební výchovu v anglickém jazyce. Cizí jazyky vyučuje také soukromě a v jazykové škole.

Od útlého dětství je jeho největším koníčkem zpěv. V letech 1993 - 2004 byl členem koncertních skupin Českého chlapeckého sboru Boni pueri. V roce 2002 úspěšně zakončil absolutorium II. cyklu ZUŠ v oboru sólový zpěv a o rok později se stal spoluzakladatelem Vokálního souboru Gentlemen Singers, kde jako zpěvák působil až do roku 2015 a se kterým absolvoval několikerá koncertní turné ve více než dvaceti zahraničních zemích na čtyřech kontinentech.

Pro Vokální soubor Gentlemen Singers vykonává v současné době funkci manažera mezinárodních koncertů a zahraniční komunikace. Stejnou funkci zastává i v každoročním červnovém festivalu Sborové slavnosti • Czech Choir Festival • Hradec Králové, který se řadí k největším sborovým přehlídkám u nás. Manažérské portfolio zastupovaných umělců si obohatil o úspěšný slovinský sextet Ingenium Ensemble z Lublaně a nově od letošního roku také o perspektivního geniálního klavíristu Matyáše Nováka. Dva roky již také patří do tříčlenné česko-slovinsko-švýcarské hodnotící komise Choral Festival Network, která sdružuje na třicet sborových festivalů a soutěží po celém světě. Jako porotce je zván do českých pěveckých soutěží jednotlivců (Novopacký slavíček) i sborů (Gymnasia Cantant).